Daftar UMKM Ciayumajakuning Entrepreneur Festival

Kuliner

Kriya & Furniture

Fashion

Ketahanan Pangan

Kopi

Ikra

Kuliner

Kriya & Furniture

Fashion

Ketahanan Pangan

Kopi

Ikra

Galeri Produk

Gallery Product

Kuliner

Siwangbinih

Kriya & Furnitur

Padasuka Home Design

Rp100.000

Lain - lain

Zam Zam Siwang

Kriya & Furnitur

Pokal Indonesia

Rp750.000Rp3.000.000
Rp500.000Rp2.500.000

Kriya & Furnitur

Karvala

Rp85.000