Daftar UMKM Ciayumajakuning Entrepreneur Festival

Kuliner

Kriya & Furniture

Fashion

Ketahanan Pangan

Kopi

Ikra

Kuliner

Kriya & Furniture

Fashion

Ketahanan Pangan

Kopi

Ikra

Galeri Produk

Gallery Product

Kriya & Furnitur

Pokal Indonesia

Rp750.000Rp3.000.000
Rp10.000Rp30.000.000

Kriya & Furnitur

CV Dita Mandiri Persada

Rp25.000Rp1.000.000

Kriya & Furnitur

Karvala

Rp85.000
Rp3.000Rp25.000